Jedzenie sera może zapobiegać próchnicy

seryJe­dze­nie sera może za­po­bie­gać próch­ni­cy – ogło­si­li na­ukow­cy z Aca­de­my of Ge­ne­ral Den­ti­stry w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Jak to moż­li­we?Próch­ni­ca to cho­ro­ba za­leż­na od po­zio­mu pH w ustach. Gdy pH wy­no­si 6,5 i wię­cej, bak­te­rie próch­ni­czo­twór­cze są nie­ak­tyw­ne. Gdy spada po­ni­żej 5,5, ak­tyw­ność bak­te­rii ro­śnie (utrzy­my­wa­nie się kwa­śne­go po­zio­mu pH w ustach przez dłuż­szy czas pro­wa­dzi do de­mi­ne­ra­li­za­cji szkli­wa i w kon­se­kwen­cji do próch­ni­cy). Zda­niem na­ukow­ców spo­ży­wa­nie sera neu­tra­li­zu­je kwa­śny od­czyn płyt­ki na­zęb­nej i sprzy­ja two­rze­niu się na niej war­stwy ochron­nej.

Prze­ciw­próch­ni­cze wła­ści­wo­ści sera po­twier­dził eks­pe­ry­ment, jaki na­ukow­cy prze­pro­wa­dzi­li na gru­pie 68 dzie­ci w wieku 12 – 15 lat. Uczest­ni­ków po­dzie­lo­no na trzy grupy. Pierw­szą po­pro­szo­no o co­dzien­ne spo­ży­wa­nie por­cji sera ched­dar, druga miała jeść jo­gurt bez cukru, trze­cia – co­dzien­nie pić szklan­kę mleka.

Na­ukow­cy ba­da­li po­ziom pH płyt­ki na­zęb­nej uczest­ni­ków przed po­sił­kiem i po w od­stę­pach 10-, 20- i 30-mi­nu­to­wych. Oka­za­ło się, że u dzie­ci, które zja­dły por­cję sera, pH szyb­ko rosło w każ­dym z wy­mie­nio­nych prze­dzia­łów cza­so­wych. U tych, które piły mleko i jo­gurt nie od­no­to­wa­no zmia­ny po­zio­mu pH w ustach.

Jak tłu­ma­czą na­ukow­cy, spo­ży­wa­nie sera zwięk­sza ilość śliny w ustach, ta zaś od­po­wie­dzial­na jest za utrzy­ma­nie za­sa­do­we­go od­czy­nu płyt­ki na­zęb­nej.

(dailymail.co.uk)

Comments

comments