Czosnek – najlepiej na surowo

Czy czo­snek bę­dzie wkrót­ce prze­pi­sy­wa­ny na re­cep­tę? Ostat­nio po­ja­wi­ła się ko­lej­na na­uko­wa pu­bli­ka­cja za­chwa­la­ją­ca cu­dow­ne wła­ści­wo­ści tej po­spo­li­tej ro­śli­ny. Ba­da­cze, tym razem chiń­scy, od­kry­li, że je­dze­nie su­ro­we­go czosn­ku może zmniej­szyć nie­mal o po­ło­wę ry­zy­ko raka płuc. Licz­ne wcze­śniej­sze ana­li­zy udo­wod­ni­ły, że czo­snek za­po­bie­ga prze­zię­bie­niom, ob­ni­ża ci­śnie­nie krwi oraz po­ziom cho­le­ste­ro­lu, a także za­bi­ja bak­te­rie E….

Jedzenie sera może zapobiegać próchnicy

Je­dze­nie sera może za­po­bie­gać próch­ni­cy – ogło­si­li na­ukow­cy z Aca­de­my of Ge­ne­ral Den­ti­stry w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Jak to moż­li­we? Próch­ni­ca to cho­ro­ba za­leż­na od po­zio­mu pH w ustach. Gdy pH wy­no­si 6,5 i wię­cej, bak­te­rie próch­ni­czo­twór­cze są nie­ak­tyw­ne. Gdy spada po­ni­żej 5,5, ak­tyw­ność bak­te­rii ro­śnie (utrzy­my­wa­nie się kwa­śne­go po­zio­mu pH w ustach przez dłuż­szy czas…

Miód czyli co Misie lubią najbardziej

O zdrowotnych właściwościach miodu nie trzeba nikogo przekonywać, jego pozytywny wpływ na nasz orgranizm znany jest od dawna. Czym się jednak kierować przy wyborze w sklepie ? Wielu z nas już dawno poszło po rozum do głowy i zamiast spożywać 'białą śmierć’ pod postacią cukru do herbatki dokładają łyżeczkę miodu. Dobroczynne dla zdrowia właściwości miodu…

Borówka Amerykańska

Wiele osób z borówką spotkało się lub słyszało o niej pod kątem pracy za granicą na zbiorach. U nas nie tak popularna jak w krajach zachodnich, a szkoda bo korzyści z jej spożywania są ogromne. Dobrze wpływa na nasz mózg oraz cerę, obniża ciśnienie, zapobiega rakowi i co najważniejsze – przedłuża młodość! Owoce borówki wyróżniają…